Jest wsparcie dla bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie oferuje wsparcie, które może pomóc pracodawcom w trudnej sytuacji na rynku pracy, związaną z pandemią Covid-19, a osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Obecnie realizowane są dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden skierowany do osób młodych, drugi dla osób powyżej 30 roku życia.

 

PUP Chrzanów proponuje:

Prace interwencyjne, dzięki którym przez 6 miesięcy można otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie doświadczonego pracownika

Staże – trwające do 6 miesięcy i dające możliwość przygotowania przyszłego pracownika do pracy bez ponoszenia kosztów

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Szkolenia indywidualne,

dla młodych także inne formy wsparcia wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem robót publicznych)

Pracodawcy wnioskujący o wsparcie powiązane z osobą bezrobotną w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami obsługiwane są priorytetowo!!!

 Szczegółowe informacje u doradców Klienta, a dla pracodawców pod numerem tel. 32 753 38 62, 32 753 38 61

 Wsparcie, realizowane będzie w projektach:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VI)", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 202

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VII)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE

UL. SŁOWACKIEGO 8 CHRZANÓW

Script logo