Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrzanów

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

 

 

Zarządzenie Nr ORG.0050. 17.2021
Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 18 stycznia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie,
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach,
dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Chrzanowie,
dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.


Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje.

 

§ 1.


Ogłaszam konkurs na stanowisko:
1) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
2) dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
3) dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Chrzanowie
4) dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.

 

§ 2.


Przyjmuje się treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.


Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

 

§ 4.


Postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

 

§ 5.


Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Edukacji i Polityki Społecznej.

 

§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa
Robert Maciaszek

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo