•  

     

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza

Można to robić na jeden z następujących sposobów:

-poprzez formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje

-pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków,

-ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt aktualizacji Programu ochrony powietrza dostępny jest na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie zaproponowanych kierunków aktualizacji Programu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który ogłosił konsultacje zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo