•  

     

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1. otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, w sali nr 26 o godzinie 16:00,

2. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej w czasie udostępnienia projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zamieszczonego poniżej. Formularz można składać w terminie od 1 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r. w jeden z następujących sposobów (decyduje data wpływu):

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.skrzyniarz@chrzanow.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  • w postaci papierowej: osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, pok. nr 1 (Dziennik Podawczy) lub listownie przez operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów
  • za pomocą formularza on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/aktualizacja_chrzanow_formularz

Formularz uwag

3. zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej on-line, dostępnej w terminie od 1 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r. pod linkiem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/aktualizacja_chrzanow_ankieta

4. zbierania uwag ustnych do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, pok. nr 72, w terminie od 1 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r. w godzinach pracy urzędu oraz w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w punkcie 1.

Po zakończeniu konsultacji społecznych opracowany zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności. Powyższe informacje udostępnione zostaną za pośrednictwem strony internetowej Gminy Chrzanów www.chrzanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie https://bip.malopolska.pl/umchrzanow oraz na żądanie interesariuszy w siedzibie urzędu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych (strona źródłowa BIP): https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2489130,ogloszenie-burmistrza-miasta-chrzanowa-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-zmiany-gminneg.html

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo