Konsultacje społeczne w sprawie Inicjatywy Lokalnej

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag na załączonym formularzu.
Formularz można złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20 lub przesłać mailem na adres: iwona.piksa@chrzanow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Script logo