•  

   

Można bezpiecznie korzystać

 

Teren Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini

10 sierpnia władze miasta wystąpiły do SRK S.A. z prośbą o szczegółową informację dotyczącą bezpieczeństwa przebywania w szkołach, przedszkolach, klubach sportowych, boiskach szkolnych, placach zabaw. 

SRK S.A. poinformowała na piśmie, że:

 • w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jana III Sobieskiego 25 w Trzebini wykonane zostały badania grawimetryczne oraz badania geotechniczne (sondowania), które nie stwierdziły występowania pustek w obrębie tartanowych boisk sportowych. Tartanowe boiska sportowe oraz budynek szkoły mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Natomiast na podstawie badań geofizycznych (grawimetrycznych) wykonano 3 otwory kontrolne w sąsiedztwie boisk, do których obecnie zatłaczana jest mieszanina podsadzkowa celem uzdatnienia podłoża terenu na czas wykonania prac teren zostanie wygrodzony. Po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczenie. Zakończenie prac winno nastąpić w pierwszych tygodniach września;
 • rejon Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 107 w Trzebini objęty był wykonaniem badań geofizycznych, gdzie nie stwierdzono występowania anomalii pochodzących od płytkiej eksploatacji górniczej;
 • budynek dawnego liceum, w którym działała Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edison” przy ul. Grunwaldzkiej 101 w Trzebini, położony jest w obszarze filara ochronnego, gdzie nie była prowadzona płytka eksploatacja górnicza. Badania geofizyczne potwierdziły brak występowania rozluźnień i pustek w podłożu. Teren szkoły może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
 • w rejonie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych przy ul. Gwarków 3 w Trzebini, na podstawie wykonanych badań, nie zachodzi konieczność prowadzenia prac uzdatniających i zabezpieczających. Teren szkoły może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
 • rejon Szkoły Podstawowej nr 6 na osiedlu Gaj 39, na podstawie informacji pozyskanych z Archiwum Dokumentacji WUG położony jest poza obszarem płytkiej eksploatacji. Teren szkoły może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
 • rejon Przedszkola Samorządowego nr 6 na osiedlu Gaj 32, na podstawie informacji pozyskanych z Archiwum Dokumentacji WUG, położony jest poza obszarem płytkiej eksploatacji górniczej byłej KWK „Siersza”. Dodatkowo wykonane badania geofizyczne (georadarowe) i badania geotechniczne (wiercenia kontrolne otworów) na Osiedlu Gaj potwierdziły występowanie jedynie zróżnicowanej budowy geologicznej podłoża. Teren przedszkola może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • - plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej 97A oraz teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie, po przeprowadzonych pracach uzdatniających i zabezpieczających podłoże, mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem;
 • Dzienny Ośrodek Młodzieżowy "W Gaju", mieszczący się w budynku przy ul. Jana Pawła II 27 w Trzebini, położony jest w granicach filara ochronnego utworzonego dla Cieku Kozi Bród. Dodatkowo w sąsiedztwie budynku na terenach leśnych zakończono prace uzdatniające i zabezpieczające teren przed powstawaniem deformacji nieciągłych spowodowanych płytkim kopalnictwem byłej KWK „Siersza” w rejonie ul. Osiedle Gaj nr 15 i 26. Teren Ośrodka może nadal być użytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem;
 • rejon Niepublicznego Przedszkola Błękitna Laguna przy ul. Grunwaldzkiej 93 (blok) w Trzebini objęty był wykonaniem badań geofizycznych, gdzie nie stwierdzono występowania anomalii pochodzących od płytkiej eksploatacji górniczej;
 • w rejonie Willi NOT oraz kortów tenisowych przy ul. Grunwaldzkiej 108 w Trzebini na podstawie badań geofizycznych zostaną wykonane otwory kontrolne w celu wykonania robót uzdatniających podłoże terenu;
 • rejon byłego boiska sportowego przy ul. Grunwaldzka / ul. Sportowa nadal pozostaje wyłączony z użytkowania, gdyż SRK S.A. nie planuje prowadzenia prac uzdatniających podłoże terenu.

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo