•  

     

Oferta realizacji zadania publicznego

Zarząd Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego z siedzibą w Krakowie skr. Poczt. 756, 30-960 Kraków, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”-półfinał wojewódzki w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl

 
 
 
www.powiat-chrzanowski.pl
 
Dodaj komentarz
Script logo