•  

     

Oferta realizacji zadania publicznego

Uczniowski Klub Sportowy Hetman Koronny Trzebinia, z siedzibą przy ulicy Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. IV Ogólnopolski Turniej Szachowy Memoriał im. Sebastiana Tekielaka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, na tablicy informacyjnej urzędu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl

 

wchodzą przedstawiciele Zarządu oraz pracowników Starostwa, w tym Dyrektor wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za przygotowanie konkursu lub wyznaczony przez niego zastępca.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Komisja powoływana jest w składzie co najmniej trzyosobowym: przewodniczący komisji, sekretarz komisji, członek komisji.
Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dotyczące wyłączenia pracownika.
Członkowie Komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie:
poczta elektroniczna: b.swider@powiat-chrzanowski.pl
numer telefonu; 32 625 79 56,
elektroniczna skrytka ePUAP: /spxc1k857z/skrytka,
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.

Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dodaj komentarz
Script logo