OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Trzebini, obręb Góry Luszowskie obejmującydziałkę nr 2804/3 o pow. 0,2271 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KR1C/00025412/4 oraz działkę nr 2822/3 o pow. 0,1188 ha  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00043212/4.

Nieruchomości są przeznaczone do zbycia łącznie.

Obciążenia: Brak

Zobowiązania: Brak

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia działki  znajdują się w strefie  terenów rolnych i otwartych (strefa II) położone są w terenach rolnych o niskiej przydatności rolniczej i nieużytkach. Ponadto działki znajdują się w granicach udokumentowanego złoża „Siersza”, w granicach byłego terenu górniczego „Siersza” oraz w granicach byłego obszaru górniczego „Siersza I”. Nieruchomości o kształcie zbliżonym do prostokąta, położone w sąsiedztwie działek niezabudowanych i zabudowanych domami jednorodzinnymi, przy drodze publicznej brak widocznego urządzonego zjazdu. Media znajdują się w sąsiedztwie: prąd, woda, kanalizacja. Gaz znajduje się w drodze głównej. Działki znajdują się w sąsiedztwie linii energetycznej średniego napięcia. 

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza netto nieruchomości oznaczonych jako działka 2804/3 i 2822/3 wynosi 82.000,00 zł

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %

 

Wadium : 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) 

 

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogły w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu wystąpić z wnioskiem o nabycie.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 13 sierpnia 2019 r.

W w/w terminie nikt nie złożył wniosku. 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny wpłacić wadium i złożyć pisemną ofertę.

Ustalone wadium w pieniądzu należy wpłacić w takim terminie, aby środki były widoczne na koncie Starostwa Powiatowego najpóźniej w dniu 14.11.2019 r.

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 23 8444 0008 0000 0080 5429 0007z dopiskiem  PRZETARG – Góry Luszowskie.

 

Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone. Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 w/w ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

Udział w przetargu:

W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu.  W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej do udziału w przetargu wymagana jest obecność wspólników lub osób prawidłowo umocowanych, które winny przedłożyć do akt sprawy kserokopię umowy spółki, okazując komisji oryginał do wglądu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
•osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); 

•reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość
i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; 

•pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz
w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.   

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku (w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.)

 

Oferty należy składać w terminie do 14.11.2019 r. do godziny 14.00 na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Górach Luszowskich – nie otwierać przed 20.11.2019 r.”

Przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Przetarg może odbyć się choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. zaoferowana cena będzie wyższa od ceny wywoławczej sprzedaży.

 

Termin przetargu:  

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20.11.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, pokój 219.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, który złożyli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty i umożliwia im zapoznanie się z treścią tych ofert.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, który złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

- wpłacenia zaoferowanej ceny (ceny ustalonej w przetargu + VAT), pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność

- poniesienia kosztów   związanych  z przeniesieniem własności nieruchomości – koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Chrzanowskiego. Z przyczyn uzasadnionych Starosta Chrzanowski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej, a także na tablicach informacyjnych i stronach internetowych urzędu.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 w pok.009 oraz pod nr tel./0-32/ 625-79-26 lub /0-32/ 625-79-63.

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na sprzedaż.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy,że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie: poczta elektroniczna: b.swider@powiat-chrzanowski.pl, nr telefonu:
32-625-79-56,32-712-10-07.
3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Starostwa Powiatowego i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze
ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), dalej jako RODO.
4) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Starostwa Powiatowego w zakresie archiwizacji dokumentów,
oraz okres przedawnienia roszczeń.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a)prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
8) Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza
w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia ® Ogłoszenia różne,
w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie  na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 (parter obok wejścia głównego), Urzędu Miasta i Gminy w Trzebini oraz na stronie podmiotowej Wojewody w BIP, a wyciąg z ogłoszenia
o przetargu został zamieszczony w prasie.

 

STAROSTA

Andrzej Uryga

 

Źródło powiat-chrzanowski.pl

Script logo