•  

     

Plan ogólny Gminy Chrzanów – można składać wnioski

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Chrzanów podyktowane jest reformą systemu planowania przestrzennego w Polsce, wprowadzoną ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 24 września 2023 r. Znowelizowane przepisy nakładają obowiązek opracowania i przyjęcia przez gminy nowego narzędzia planistycznego - planu ogólnego, w zamian za dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z przepisami przejściowymi studia zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Plan ogólny stanowi akt prawa miejscowego, w związku z czym jego ustalenia będą wiążące zarówno przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wejście w życie planu ogólnego nie spowoduje utraty mocy obowiązującej planów miejscowych.

W planie ogólnym określone zostaną strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne przy uwzględnieniu uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Chrzanów, Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza o możliwości składania wniosków do sporządzanego projektu planu ogólnego do dnia 31 lipca 2024 r.

Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać wyłącznie za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Edytowalny wzór formularza poniżej.

Wnioski na formularzu można składać w postaci:

  • papierowej - osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, pok. nr 1 (Dziennik Podawczy) lub listownie przez operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
  • dokumentu elektronicznego - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub zwykłą pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.skrzyniarz@chrzanow.pl 

Poza postulatami wniosku, składający wniosek podaje: swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Zaleca się dołączenie do wniosku załącznika graficznego z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem.
Więcej informacji w ogłoszeniu:
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Chrzanów

W trakcie całego okresu zbierania wniosków możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, pok. nr 72, w godzinach pracy urzędu oraz pod nr telefonu: (32) 75 85 172.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo