Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 biorą udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie (urodzone w latach 2015-2017) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danego przedszkola składają na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest przez przedszkole, które dysponuje wolnymi miejscami;
• Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego dotyczą wyłącznie rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2019/2020 nie są zapisane do przedszkola lub nie złożyli deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu;
• Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Libiąż;
• Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Libiąż mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym dane przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami;
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica;
• Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych;
• Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Kolejność składania wniosku nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:
Zarządzenie Nr 0050.187.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż.

Zródło:libiaz.pl

Script logo