•  

     

Rondo Krakowskie zostało zagospodarowane

W ramach uczestnictwa w rozwoju i utrzymaniu terenów zieleni w mieście Chrzanowie Veolia Południe zobowiązała się do wykonania zagospodarowania tarczy Ronda Krakowskiego.
 
 
 
 
 
Zadanie to wpisuje się w założenia wskazane w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Chrzanów, a w szczególności utrzymanie i rozwój terenów zieleni w mieście Chrzanowie, mitygacje i adaptacje do zmian klimatycznych, przyczynienie się do zachowania i zwiększania  różnorodności biologicznej oraz do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Chrzanowa. Veolia Południe wykonała zagospodarowanie na swój koszt.
 
 
Źródło: www.chrzanow.pl
Script logo