•  

     

Trzebinia: VIII Sesja Rady Miasta Trzebini

VIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala konferencyjna na parterze

Porządek obrad przedstawia się następujaco:

I Otwarcie sesji.
II Sprawozdanie z działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonej na terenie gminy Trzebinia.
III Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
IV Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.
2) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
3) Zagospodarowania terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i ks. hm. Mariana Luzara w Trzebini.
4) Regulaminu korzystania z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Chechło" w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia.
5) Regulaminu korzystania z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia.
6) Wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini.
7) W sprawie użytku ekologicznego "Podbuczyna".
8) Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebinia.
9) Przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebinia"
10) Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 1099 o pow. 0,2314 ha, położonej w obrębie Wodna.
11) Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działek położonych w obrębie Karniowice, stanowiących własność osoby fizycznej.
12) Wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Płoki numerem geodezyjnym 87/8 o pow. 0,1297 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, w przypadku odwołania darowizny.
13) Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
V Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
VI Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VII Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
VIII Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
IX Sprawy bieżące i wniesione.
X Zapytania i wolne wnioski.
XI Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz
Script logo