Wróć z POWERem!

Realizator projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Grupa docelowa
Osoby mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa Małopolskiego, w wieku 18 – 29 lat, które przebywały za granicą Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu, które zamierzają powrócić lub przebywają w Polsce nie dłużej niż 6 (osoby pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce. Reemigranci mogą zostać Uczestnikiem projektu niezależnie od statusu na rynku pracy (bierni, bezrobotni, pracujący).
Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia kryteria obligatoryjne:
1) wiek 18 – 29 r.ż ,
2) mieszka na terenie województwa małopolskiego lub planuje osiedlić się na terenie województwa małopolskiego,
3) była za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu,
4) data powrotu:
a) nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
b) nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.
 
Formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika w formie bilansowania kompetencji,
  • bezpośrednie konsultacje,
  • porady zdalne w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego,
  • usługi doradztwa specjalistycznego (doradztwo prawne, podatkowe, psychologiczne),
  • usługi tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zdobyte za granicą umożliwiające ich wykorzystanie na lokalnym rynku pracy,
  • punkty Co-Workingu,
  • sesje mastermind, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, nawiązywanie współpracy, wykorzystanie potencjału innych osób do rozwiązywania konkretnych problemów, zwiększenie pewności siebie i motywacji do działania.

 
Finansowanie programu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz województwo małopolskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Jego wartość to 2 621 655,00 zł.

Okres realizacji:
18.05.2020–28.02.2023 r.
Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61, 12 619 85 62
e-mail: powroty@wup-krakow.pl
https://pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/po-powrocie-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia

 

Źródło: www.wupkrakow.praca.gov.pl

Script logo