•  

     

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt. 1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim” z uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2019 r., w ramach ww. konkursu nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodaj komentarz
Script logo