•  

     

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.

 

 

do Uchwały nr 16/28/2019
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 lutego 2019 roku
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.


Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących oferenta biorącego udział w konkursie.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji konkursowych muszą spełniać łącznie niżej wymienione kryteria:
są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział
w konkursie, a także nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym;
mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby wyłonienia organizacji do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 19.03.2019 r. do godz. 1500
na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2,
w dniach:
poniedziałek w godzinach 700 - 1700,
wtorek, środa, czwartek w godzinach 700 - 1500,
piątek w godzinach 700 - 1300.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego wybierze członków Komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych (z wyłączeniem osób wchodzących w skład organizacji pozarządowych, które złożyły oferty oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie).
W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd wchodzą przedstawiciele Zarządu oraz pracowników Starostwa, w tym Dyrektor wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za przygotowanie konkursu lub wyznaczony przez niego zastępca.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Komisja powoływana jest w składzie co najmniej trzyosobowym: przewodniczący komisji, sekretarz komisji, członek komisji.
Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dotyczące wyłączenia pracownika.
Członkowie Komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie:
poczta elektroniczna: b.swider@powiat-chrzanowski.pl
numer telefonu; 32 625 79 56,
elektroniczna skrytka ePUAP: /spxc1k857z/skrytka,
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.

Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dodaj komentarz
Script logo