•  

   

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Jest to drewno gatunków takich jak: topola, jesion, klon, kasztanowiec, sosna, robinia, świerk pospolity, wierzba, modrzew, grab pocięte na klocki, ułożone na terenie wyznaczonym przy ul. Leśnej w Chrzanowie o następujących wielkościach stosów:

 

Nr stosu:

Wielkość stosu [m3]

Cena brutto za poszczególny stos

 

1

3,00 m3

180,81 zł

2

9,00 m3

542,43 zł

3

3,00 m3

180,81 zł

4

3,00 m3

180,81 zł

5

3,00 m3

180,81 zł

6

3,00 m3

180,81 zł

7

3,00 m3

180,81 zł

8

3,00 m3

180,81 zł

9

3,00 m3

180,81 zł

10

3,00 m3

180,81 zł

11

3,00 m3

180,81 zł

12

3,00 m3

180,81 zł

14

4,80 m3

289,30 zł

15

7,20 m3

433,94 zł

18

1,80 m3

108,49 zł

 

Nr stosu:

Wielkość stosu [m3]

Cena brutto za poszczególny stos

A

1,80 m3

216,97 zł

B

2,40 m3

289,30 zł

C

4,80 m3

289,30 zł

 

 1. Zaleca się, żeby każdy Kupujący przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej składowanego drewna przeznaczonego do sprzedaży w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Krzysztofem Ocieczkiem tel. 604 114 172.
 2. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie wniosków do dnia 17 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, Al. Henryka 20, Dziennik Podawczy – pok. nr 1
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drewna”. Oferty złożone po ww. terminie zostaną rozpatrzone w przypadku gdy Gmina będzie w dalszym ciągu dysponować drewnem.
 3. Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.
 4. Drewno podlega sprzedaży w stosach w całości. W stosach znajdują się różne gatunki drewna. Drewno jest składowane  bez zadaszenia  na gruncie.
 5. Drewno zostanie sprzedane podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za 1m³. O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena.
 6. Minimalną cenę drewna określono w ekspertyzie dotyczącej klasyfikacji oraz określenia ilości
  i wartości rynkowej drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów zieleni stanowiących własność Gminy Chrzanów tj.:

- dla stosów 1 do 12 oraz 14, 15, 18 i C: 60,27 zł brutto za 1 m3 w tym 23% VAT,

- dla stosów A i B: 120,54 zł brutto za 1 m3 w tym 23% VAT.

 1. W przypadku gdy ceny w ofertach będą takie same, brana będzie pod uwagę oferta, która wpłynie jako pierwsza.
 2. Wydanie drewna dokonywane będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż drewna jest faktura, która zostanie wystawiona po potwierdzeniu przez oferenta zakupu drewna. Wydanie drewna nastąpi po okazaniu faktury
  i potwierdzenia zapłaty.
 4. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Kupującego. Za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wywozem drewna odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 5. Odbiór drewna w tym dokonanie załadunku i transport nastąpi po uprzednim uzgodnieniu
  z pracownikiem Referatu Kształtowania Środowiska w terminie do 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.  Kupujący jest zobowiązany do uporządkowania terenu po odebraniu drewna z resztek drewna, a w przypadku dokonania szkody przez użyty przez niego sprzęt lub środki transportu, jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (sprzed szkody) i naprawienia szkody.
 6. Sprzedaż, wydawanie drewna oraz udzielanie szczegółowych informacji prowadzona jest przez pracowników Referatu Kształtowania Środowiska – pok. 19 (parter) tel. 32 75 85 119 oraz  21 (parter), tel. 32 75 85 121.

 

 

Załączniki:

 

 

Źródło; www.chrzanow.pl

Script logo