•  

     

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Za udzieleniem wotum zaufania było 13 radnych, 10 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych, 0 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. W sesji udział wzięło 24 radnych.
Udzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu poprzedziło wysłuchanie przez radnych informacji na temat Raportu o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2022. Zawarte w nim treści omówił Starosta Andrzej Uryga.

Zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu do 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedstawić raport Radzie Powiatu. W dokumencie zawarto opis podjętych zadań oraz ich rezultatów zawiera najważniejsze wskaźniki, dane, statystyki. W odrębnej części sprawozdania wykazana jest aktywność Powiatu i Jednostek Organizacyjnych w pozyskaniu nowych dofinansowań ze środków unijnych
i krajowych na realizację projektów. Pełna treść Raportu o stanie powiatu dostępna jest pod adresem:https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,a,2287504,raport-o-stanie-powiatu-chrzanowskiego-za-rok-2022.html

 

 

W 2022 roku Powiat Chrzanowski uzyskał dochody w wysokości 148 602 846,29 zł ogółem, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 96,40 %. Wydatki wyniosły 138 040 245,83zł, co stanowi 92,01 % planu.


W roku 2022 Powiat Chrzanowski oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Chrzanowskiego pozyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 43 788 043,61 zł, w tym:
• na projekty finansowane ze środków krajowych 41 150 577,33 zł
• na projekty finansowane ze środków unijnych 2 637 466,28 zł.
Całkowita wartość projektów, na które otrzymano dofinansowanie, wyniosła 51 237 904,15 zł. Wkład własny do projektów wyniósł 7 449 860,54 zł. Oznacza to, iż całkowita wartość dofinansowania pozyskanego na projekty w stosunku do ich łącznej wartości wyniosła 85,46 %.


NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2022 ROKU:
• Kompleks Sportowy przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie. Inwestycja trwała rok i kosztowała 3 022 046,09 zł złotych. Sfinansowana została po połowie przez Powiat Chrzanowski i Gminę Chrzanów. Na zrealizowany drugi etap przebudowy istniejącego boiska przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie Powiat Chrzanowski otrzymał 335 800 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska 2022” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
• Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Partyzantów 2 w Chrzanowie o wartości: 155 791,80 zł
• „Remont i przebudowa pomieszczeń nowej części I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie”- kontynuacja zadania w 2023r. o wartości: 862 587,93 zł
• „Przebudowa schodów z systemem grzewczym- Hala sportowa przy Zespole Szkół, ul. Górnicza 3 w Libiążu” o wartości: 155 766,41 zł
• Remont schodów zewnętrznych wraz z murkiem oporowym i barierką przy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20 o wartości 68 192,77 zł
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, elementów małej architektury oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27” Inwestycja na lata 2022-2023 o wartości 1 140 282,86 zł
• Renowacja pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie o wartości 135 375,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE W 2022R.
Całościowy koszt realizacji powyższych inwestycji w 2022 roku wyniósł 4 953 054,34 zł.
Na ich realizację PZD w Chrzanowie pozyskało dofinansowanie:
• z programów krajowych - 3 040 714,81 zł
• z gmin – 1 232 174,02 zł
Uzyskane dofinansowanie stanowiło 86,27 proc. kosztów wydanych na wymienione powyżej inwestycje .
Najważniejsze inwestycje drogowe w 2022roku:
• „Elektroniczny system poprawy BRD poprzez uspokojenie ruchu drogowego – na części DP 1045K ul. Dąbrowskiego w Trzebini” dofinansowany ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Całość zadania wykonano w roku 2022. Koszt zadania 140 993,80 zł, kwota dofinansowania to 90 000 zł.
• „Przebudowa części DP 1042K ul. Zakopiańska w Bolęcinie”. Wartość zadania – 300 404,03 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Trzebinia - 143 237,14 zł.
• „Wykonanie części ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1026K, ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej”. Wartość zadania to 430 697,34 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Trzebinia 173 200 zł.
• „Kontynuacja budowy chodnika DP 1034K w Grojcu ul. Głowackiego”. Koszt zadania 375 490,32 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 275 182,63 zł oraz dofinansowanie z Gminy Alwernia - 100 000 zł.
• „Kontynuacja przebudowy DP 1021K ul. Piastowskiej w Babicach”. Koszt zadania - 389 156,99 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 239 156,99 zł oraz dofinansowanie z Gminy Babice 150 000 zł.
• „Przebudowa części DP 1040K, ul. Dygasińskiego w Luszowicach”. Koszt zadania - 644 682,36 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 323 270,87 zł oraz dofinansowane z Gminy Chrzanów - 321 103,80 zł.
• W 2022 roku rozpoczęto inwestycję „Przebudowa DP 1002K, ul. Dąbrowskiego w Libiążu” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jej realizacja jest przewidziana na lata 2022 i 2023. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 2 335 555,56 zł przy dofinansowaniu z Programu Polski Ład w kwocie 2 113 104,32 zł oraz dofinansowaniu z Gminy Libiąż 222 000 zł. Całość zadania realizowana jest w latach 2022/2023. Kwota - 4 449 024,64 zł, całościowe dofinansowanie - 4 226 573,40 zł.

 

Źródło: www.powiat-chrzanowski.pl

Script logo