•  

   

Zaproszenie do wzięcia udziału w działaniach związanych z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów

W związku z powyższym zapraszam Państwa do:

 • Zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne;
 • Wzięcia udziału w warsztatach i spacerach badawczych pozwalających na określenie potrzeb i problemów obszaru rewitalizacji.

Poniżej znajdą Państwo informacje o każdym z wymienionych działań, wraz z mapami poglądowymi obszaru rewitalizacji, terminami poszczególnych wydarzeń oraz powiązaną dokumentacją.

Nabór pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Gmina Chrzanów ogłasza nabór pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które posłużą w celu aktualizacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 10 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.

Potrzeba dokonania aktualizacji programu wynika z raportu z przeprowadzonej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów, w którym wykazano konieczność kontynuacji działań rewitalizacyjnych realizowanych w Gminie na obszarze objętym rewitalizacją, tj.:

 • Podobszarze Rospontowa,
 • Podobszarze Stella,
 • Podobszarze Śródmieście.

Ponadto aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji to także skutek zrealizowania znacznej części zaplanowanych do tej pory działań rewitalizacyjnych oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM), która uprawnia Gminę Chrzanów do pozyskania kolejnych środków na działania rewitalizacyjne.

W ramach wymienionych środków wspierane będą w szczególności:

 • Infrastruktura kultury:
  - rozwój m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów, w tym wyposażenie w nowe technologie;
  - dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego.
 • Ochrona i opieka nad zabytkami:
  - wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczających oraz robót budowalnych przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem, umożliwiających zachowanie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji zabytków. Objęte wsparciem zabytki, będą mogły pełnić funkcje w szczególności kulturalne, edukacyjne.
 • Oferta turystyczna
  - rozwój szlaków turystycznych oraz tworzenie produktów turystycznych bazujących na lokalnych potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu infrastruktury do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej.

Ponadto można zgłaszać pomysły na przedsięwzięcia i projekty uzupełniające o charakterze społecznym, integracyjnym, środowiskowym oraz inne pomysły, które przyczynią się do rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia można dokonywać:

 1. Wypełniając elektroniczny formularz na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_projektowa_gpr_chrzanow(Nowe okno)(Link do innej strony)
 2. Przesyłając wypełniony formularz (w załączniku) bezpośrednio na adres email: anna.skrzyniarz@chrzanow.pl 
 3. Dostarczając osobiście formularz w wersji papierowej do siedziby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, pok. nr 1 (Dziennik Podawczy).

Co istotne, przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być zlokalizowane na wyznaczonych w gminie podobszarach do rewitalizacji – mapę podobszarów znajdą Państwo w załączniku.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów.

Warsztaty i spacery badawcze
W trakcie naboru pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne przewidziano realizację warsztatów oraz spacerów badawczych, które odbędą się na podobszarach rewitalizacji.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną wyniki dotychczasowych prac nad aktualizacją dokumentu oraz przeprowadzona zostanie dyskusja na temat problemów, potrzeb i potencjałów podobszarów rewitalizacji. Celem spacerów badawczych będzie zgłębienie problematyki funkcjonowania oraz potrzeb podobszarów.

Terminy spotkań:

 1. Warsztat dla urzędników oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Chrzanów – 22 stycznia 2024 r., w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, o godzinie 1000;
 2. Spotkanie otwarte dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i pozostałych interesariuszy – 22 stycznia 2024 r., w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie przy ul. Władysława Broniewskiego 4, o godzinie 16:30;
 3. Spacer badawczy po obszarze rewitalizacji – 22 stycznia 2024 r., o godzinie 12:00.
Script logo